YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK BİNA-İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADE VEYA MAHSUBU

22.02.2017 Tarih ve 29987 sayı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9917 sayılı kararın 6.Maddesine Geçici 8. Madde ile eklenen :

1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik  (US-97 Kodu :15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için ;

  1. a) Bina-İnşaat harcamalarında KDV iadesi,
  2. b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapmaksızın uygulanır.

 Yukarıdaki madde aşağıdaki şekilde değiştirilerek 2018 yılı  içinde geçerli hale getirilmiştir.

 Geçici Madde 37- (Ek: 18/1/2017 – 6770/10 md.) (RG : 27.01.2017 – 29961) (1)

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

  1. a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, (1)
  2. b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, (1)

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 (1) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “2017 yılında” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılının” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarının” şeklinde ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “2017 yılında” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılı” ibaresi “2017 ve 2018 yılı” şeklinde değiştirilmiştir.