BANKA SİGORTA MUAMELE VERGİSİ İSTİSNASI (BSMV)

KREDİ KULLANAN SANAYİ YATIRIMCILARINA BANKA SİGORTA MUAMELE VERGİSİ İSTİSNASI (BSMV)

01 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29580

Kanun No: 6655

Kabul Tarihi: 25 Aralık 2015

 

MADDE 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“z) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.).”